Porozumienie w sprawie PPK

W dniu 17 września 2019 r. została skierowana z PKP CARGO S.A. do Spółek zależnych informacja o wynikach badania i oceny ofert w ramach wdrożenia PPK. Komisja Przetargowa w dniu 06 września 2019 r. dokonała otwarcia ofert, które były następnie analizowane i  oceniane przez uczestników Komisji.

W dniu 23 września 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z organizacjami związkowymi obejmującymi zakresem działania pracowników Spółki,  mające na celu rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Wybór instytucji finansowej, z która zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w Spółkach Grupy Zakupowej PKP”, oraz podpisanie porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych w Spółce.

W dniu 23 września 2019 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Dodatkowo do materiału dołączona jest ulotka przybliżająca w skrócie zasady działania Pracowniczych Planów Kapitałowych