Etapy prac nad PPK

W dniu 19.08.2019 r., na spotkaniu ze Stroną Społeczną, Strona Pracodawcy poinformowała o etapach wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. Z czternastu instytucji finansowych zaproszonych do udziału w Postępowaniu zostało wybranych pięć podmiotów spełniających wymogi Grupy, z których, w dalszych etapach postępowania zostanie wyłoniona jedna instytucja.

Na spotkaniu Strona Społeczna została poinformowana o możliwości zgłaszania uwag, sugestii i propozycji dotyczących wyboru instytucji finansowej, do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. lub do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP CARGO S,.A.