Pracownicze Plany Kapitałowe

W dniu 04 października 2018 r. została ogłoszona Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy tej Ustawy weszły w życie z dniem 01 lipca 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy, PKP CARGO SERVICE sp. z o. o przystąpiła do wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych (,,PPK”). Wdrażanie tego programu w Spółce realizowane jest w ramach tzw. grupy zakupowej obejmującej 23 podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKP. Funkcję lidera w grupie pełni PKP, która prowadzi wspólne postępowanie niepubliczne w przedmiocie wyboru instytucji finansowej oraz zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK (Postępowanie).

Do udziału w Postępowaniu zaproszone zostały wszystkie instytucje finansowe, które na dzień wysłania zaproszenia tj. na dzień 31 maja 2019 r. umieszczone były w ewidencji PPK administrowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zagwarantowana została również możliwość zaproszenia kolejnych instytucji, w przypadku ich wprowadzenia do Ewidencji PPK po dniu wysłania zaproszenia tj. po dniu 31 maja 2019 r. Dotychczas 8 instytucji finansowych zgłosiło swój udział w Postępowaniu, a do negocjacji zostaną zaproszeni wszyscy potencjalni wykonawcy biorący w nim udział, którzy spełniają warunki określone przez grupę zakupową. Zakończenie Postępowania oraz wybór instytucji finansowej, z która zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, planowane jest na wrzesień 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2019 r. zostało zorganizowane w  Katowicach przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. szkolenie, o funkcjonowaniu i zasadach działania PPK, w którym uczestniczyła kadra kierownicza Spółki, pracownicy kadr oraz planiści.